درباره ما

استودیو عکاسی عروس بلوط ، با رویکرد عکاسی تخصصی عروس و ارتقاء حرفه ای این حرفه ، از شیوه عامیانه امروزی و تجاری آن ، به قالب اصیل هنری و البته علمی عکاسی ، تأسیس گردید.